USUSRET IZBORNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

Program rada predsjednika DHK

 

Tomislav Marijan BILOSNIĆ
Zagreb, Ilica br. 139 A.
Zemunik Donji, Ulica VIII., br. 9.
00385-98/272 592
e-mail: tmbilosnic@yahoo.com

 

Program rada predsjednika DHK u mandatnom razdoblju od 2020. do 2023. godine zamišljam i očekujem djelatnim, transparentnim i iznimno aktivnim sukladno vremenu u kojem živimo i izazovima s kojima se suočavamo. Kao predsjednik najuglednije i najstarije hrvatske književne institucije bavit ću se svakodnevnim književnim aktivnostima vidljivih javnosti, izdavaštvu, promicanjem umjetničkoga djela članova DHK u zemlji i inozemstvu, ali i hrvatskoj književnosti u cjelini. Držim da bi Društvo hrvatskih književnika valjalo otvoriti suradnji s kulturnim institucijama i medijima u zemlji te srodnim asocijacijama u inozemstvu što bi se ostvarivalo kroz permanentnu premreženost književnih nastupa i događanja u zemlji, kao i sudjelovanja i gostovanja hrvatskih književnika na svjetskim književnim tribinama i festivalima. Sve aktivnosti Društva kao i djelovanje svakog pojedinog njegova člana moraju biti medijski vidljivi i prepoznatljivi.
Svoj program rada za mandatno razdoblje od tri godine temeljim na: otvorenim mogućnostima rada, djelovanja, djela i suradnje svakoga člana Društva ponaosob, poglavito onih koji imaju programskih ideja, javno i transparentno. Konačni cilj pozitivna je recepcija djelovanja i književnoga stvaralaštva svih članova DHK i to bez iznimke, ne osvrćući se na sve ono što je bilo dosad moguće loše, a osobito se ne osvrćući na možebitna osobna ili ideološka neslaganja koja su dosad ponajviše raslojila cijelo hrvatsko društvo. Društvo hrvatskih književnika u hrvatskoj i europskoj javnosti mora biti prepoznatljivo kao krovna i nezamjenjiva institucija hrvatske književnosti i hrvatske književne tradicije.
Kao predsjednik spreman sam svakoga dana svakom članu DHK biti dostupan na telefonu, mobitelu, e-pošti, društvenim mrežama, a prije svega biti prisutan osobno u svakoj potrebi. Današnji mediji omogućuju čudesno brzu i jasnu međusobnu javnu komunikaciju i suradnju pojedinaca i asocijacija. Takva komunikacija moguća je poglavito unutar jedne asocijacije kao što je DHK, što nam svima otvara potpuno nove mogućnosti vidljivosti.
Pred nama je vrijeme puno izazova i borbi za svaki pojedini program u nacionalnoj kulturi, a osobito kada je riječ o hrvatskoj književnosti, međutim s obzirom da sam svoj radni vijek proveo u medijima i menadžmentu, s iskustvom vođenja društava s više od 1400 zaposlenih, sudjelovao sam u upravljanju više društava kroz djelovanje u upravnim i nadzornim odborima, pokretao sam tjednike i dnevne novine. Navedeno upravljačko iskustvo ujedinjeno s mojom književnom djelatnošću držim da me kvalificira kao osobu sposobnu i agilnu za profesionalno i uspješno vođenje Društva hrvatskih književnika.
U temeljnim crtama iznosim plan svoga djelovanja za mandatno razdoblje od 2020. do 2023. godine:
Uprava
Redefiniranje uloge predsjednika, tajnika, kao i ostalih upravnih tijela društva; počasna i menadžerska uloga predsjednika, reizborno mjesto tajnika kao izvršne osobe i jačanje uloge Upravnog odbora. Promjena Statuta DHK, koji nije prilagođen standardima EU, niti takav omogućava ravnopravnost svih članova u radu DHK.
Izmjene Statuta DHK, uz ostalo, trebale bi definirati i ojačati ulogu ogranaka kao pravnih osoba (slično ograncima Matice hrvatske), njihovu materijalnu autonomnost, s ciljem osuvremenjivanja i zajedničke aktivizacije, kako ogranaka tako u konačnici i Uprave i svega članstva. Izmjene Statuta, kao što je rečeno, predvidjele bi i reizborno mjesto tajnika DHK, čime bi se pojačala ne samo odgovornost izvršnog organa uprave, već i u bitnome povećala i učinila vidljivijom i njegova učinkovitost u rješavanju svakodnevnih problema, obveza i DHK i članstva. Članstvo bi trebalo biti u većoj mogućnosti predlaganja, izbora i kritičkog valoriziranja rada Uprave, s mogućnošću opoziva na Skupštini ukoliko se dogovoreni programi ne bi provodili sukladno ciljevima i namjeni. Iskustvo s potpuno novom situacijom i uvjetima rada u pandemiji korona virusa COVID-19, uči nas da se Statutom trebaju predvidjeti nove norme, kako rada na daljinu elektroničkim putom, tako i rješavanja pitanja glasovanja pismenim i elektroničkim putem.
Temeljna uloga Uprave jest profiliranje Društva u brizi za hrvatsku književnost, jezik i kulturu, a da se sama asocijacija vodi na poslovnim, menadžmentskim i sindikalnim osnovama, lišena osobnih, političkih i bilo kakvih drugih destruktivnih angažmana i upletanja.
DHK i Ogranci DHK
Predsjednici ogranaka moći će sudjelovati na sjednicama UO DHK, prema svojoj odluci i pozivu Uprave, poglavito kada se radi o pitanjima rada pojedinih ogranaka, kao i o drugim vitalnim pitanjima rada Društva. Troškove dolazaka snose sami ogranci.
Predsjednik će po potrebi i dogovoru iznalaziti pokroviteljske / sponzorske mogućnosti kako bi UO DHK četiri puta godišnje mogao zasjedati uvijek u nekom drugom kulturnom središtu Hrvatske, odnosno u sjedištu jednog od ogranaka DHK.
Otvaranje prostorija DHK za sve kulturne manifestacije u Gradu Zagrebu, da se po mogućnosti svakoga dana, kada se u tom prostoru ne odvijaju Tribine DHK i druge aktivnosti Društva, upriličuju predavanja, predstavljanja, književne, glazbene i druge kulturno-umjetničke tribine od interesa za širu kulturnu javnost.
Oživjeti izvorne vrijednosti Kluba DHK, da to postane mjesto druženja, okupljanja, susreta, razmjene ideja književnika, glazbenika, slikara, arhitekata, kulturnih djelatnika, gostiju iz svijeta, ljudi uma, znanja i duha.
Suradnja Uprave DHK, kao i ogranaka s kroatistikama na fakultetima i sveučilištima u Hrvatskoj, osobito kada je riječ o gostovanju književnika pred studentskom publikom.
Stalni kontakti s Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom vanjskih poslova, Gradom Zagrebom, kao i upravama svih Gradova u kojima postoje ogranci DHK, kao i onim kulturnim središtima i naslovima od interesa za promicanje aktivnosti DHK.
Suradnja s Maticom hrvatskom, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Leksikografskim zavodom „Miroslav Krleža“.
Suradnja DHK sa DHK HB, drugim književnim asocijacijama u zemlji, kao i književnim asocijacijama u drugim zemljama, prije svega Srednje i Mediteranske Europe, ali i drugim zemljama Europe i svijeta, a sve u interesu DHK i to na recipročnoj uzajamnosti.
Suradnja s izdavačima na svim razinama od interesa za članove DHK, kao i suradnja s izdavačima školskih udžbenika.
Suradnja s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, kao i narodnim knjižnicama u svim županijskim središtima u Hrvatskoj.
Briga o svakom članu DHK ponaosob, briga o hrvatskim književnicima u dijaspori poglavito onima koji su članovi DHK; posebna će pažnja biti posvećena prevoditeljima hrvatske književnosti na svjetske jezike, kao i suradnja s onima koji prevode djela stranih književnosti na hrvatski jezik.
Briga o književnim ostavštinama članova DHK u dogovoru s pravnim nasljednicima; pokretanje podizanja spomen-obilježja za značajne hrvatske književnike koji za sada takvih nemaju; pokretanje otvaranja rezidencijalnih prostora za književnike sa zainteresiranim gradovima i općinama.
Pokretanje pitanja pokroviteljstva, sponzorstva za djelovanja DHK, kao i pojedinačne autore, usuglašavanje takvog pitanja s institucijama države.
Pokretanje književničkih izleta i manifestacija u suradnji s turističkim zajednicama.
Rješavanje pitanja protokolarnoga statusa predstavnika DHK na državnim, županijskim, općinskim i sličnim proslavama.
Sredstva za rad DHK dobivena iz bilo kojih izbora trošiti isključivo na rad članova DHK, drukčije dogovarati recipročnu uzajamnost.
Podupiranje i moguće privatne inicijative za suradnju s DHK, na način da o tome konačnu odluku donosi Upravni odbor.
Podupiranje svakog člana DHK za pokretanje novih književnih inicijativa i manifestacija, poglavito onih za koje su osigurana sredstva izvan proračuna DHK.
Solidarna briga o članovima DHK – osloboditi plaćanja članarine one članove s niskim primanjima, pomoć članovima u slučaju teškog materijalnoga stanja, bolesti ili sličnih nepogoda; ispraćaj s vijencem DHK i prigodnim slovom svakog preminuloga člana, medijskom objavom, i, kako je bilo uobičajeno, izvješenom crnom zastavom na balkonu DHK.
Zaštita članova DHK od javnog nasilja, poruge, vrijeđanja i bilo kakvog ometanja u životu i radu.
Redovita briga o financiranju, sudjelovanje na svim natječajima i javnim pozivima za sufinanciranje programa u kulturi, redovito izrađivanje i raspravljanje financijskih izvješća.

Izdavačka djelatnost DHK
Iznaći načina da sva izdanja DHK budu dostupna svim našim članovima; knjižarama i uredništvima koja prate književna djela i zbivanja.
Osnaživanje izdavačke djelatnosti, povećanje broja izdanja u Biblioteci DHK (Mala knjižnica, Biblioteka ZKR, Posebna izdanja), sredstva dobivena za ovaj program koristiti isključivo za objavu djelâ članova DHK, a sredstva osim Ministarstva i Grada mogu se namicati i drugim načinima (sponzorstva); Ogranci, odlukom uredništva, mogu sredstva za tiskanje u ovoj biblioteci namicati u lokalnim sredinama; tiskanje autora koji nisu članovi DHK omogućiti isključivo reciprocitetom ili sufinanciranjem.
Pokretanje biblioteke u kojoj bi se objavljivala vrijedna književna djela hrvatskih autora koji su iz ideoloških ili drugih razloga stvarali izvan domovine, ili im u domovini iz bilo kojih razloga nisu objavljivana djela, hrvatskih autora u rasuću, kao i autora hrvatskih korijena koji stvaraju u drugim književnostima; po mogućnosti za posebno izdanje napraviti njihov popis, biografiju, bibliografiju, a što se može izvoditi u suradnji s Maticom hrvatskom, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i drugim zainteresiranim institucijama.
Osnaživanje časopisne djelatnosti – Republike, Mosta, Književnosti i dijete glede ravnomjernijeg i redovitog izlaženja, proširenja broja stranica i suradnika, moguće i uz suizdavaštvo, uz punu podršku uredništvima. Puna podrška časopisu Nova Istra, koji ide u red ponajboljih časopisa u Hrvatskoj, kao i e-časopisu „STAV“. Iznaći način za novo oživljavanje časopisa Književna Rijeka.
Nastaviti i proširiti Tribine DHK (Susret u DHK, Mala tribina, Tribina u gostima), učiniti ih što bližim i dostupnim svim članovima DHK.
Nastaviti tribinu Književnici na mreži, za koju je pokazan poseban interes, s namjerom da se na ovaj način prikažu sva nova izdanja, svih naših članova.
Prikupljanje građe i tiskanje Leksikona članova DHK.
Objava Antologije hrvatskog pjesništva, u uredništvu i izdanju DHK.
Objava Antologije hrvatske proze, u uredništvu i izdanju DHK.
Tiskanje Panorame hrvatske književnosti vezane za književni život po ograncima DHK, odnosno prostoru njihova djelovanja.
Pokretanje književnih Zbornika u suradnji s regionalnim upravama (općine, gradovi, županije) u Hrvatskoj o pojedinim temama vezanim za književnost, književne pojave i poticaje, ili pojedina značajna književna imena.
Godišnje tiskanje Bibliografije DHK, u sklopu koje bi se objavljivao mjesečni bilten o sveukupnim aktivnostima DHK.
Pitanje pokretanja tjednika / dvotjednika DHK za književnosti, umjetnost i kulturu.
Redizajniranje mrežne stranice što bi podrazumijevalo praćenje i objavljivanje događanja o književnim i umjetničkim aktivnostima naših članova, redovito ažuriranje, posebice od svakoga člana tražiti i objaviti njegovu biografiju i bibliografiju, tamo gdje se članovi slažu objaviti kontakte i adrese s obzirom da književnici bez izravnog kontakta sa zainteresiranom javnošću u širem smislu riječi, teško da mogu djelovati, poglavito ako je riječ o samostalnim umjetnicima, što se pokazalo razvidnim i u doba pandemije korona virusa.
Ugovoriti suradnju s nekim medijskim kućama (tv, radio, novine, portali) o objavi redovitih vijesti o radu DHK, praćenje izdanja DHK, uključivo s ograncima.
Osnažiti kriterije prijema novih članova, vodeći računa o popularizaciji i društvenoj ulozi i značaju DHK među mlađom populacijom književnika.
Nagrade
Nagrade čiji je utemeljitelj DHK (Nagrada „Ksaver Šandor Đalski“, Nagrada Fonda „Miroslav Krleža“, Nagrada „Tin Ujević“, Nagrada Dana hrvatske knjige („Davidias“, „Judita“, „Slavić“), Nagrada „Fra Lucian Kordić“, Nagrada „Zvane Črnja“, Nagrada „Anto Gardaš“) a za koje su Društvu odobrena namjenska sredstva, troše se isključivo namjenski i transparentno. Nagrade se dodjeljuju zasluženim djelima, odnosno članovima DHK; svaka moguća dodjela nagrade DHK pojedincima izvan članstva DHK moguća je samo ako baš nijedno predloženo djelo članova DHK nije ostvarilo estetsku i kritičku relevantnost.
Utemeljenje nagrade Zlatne plakete DHK, koja se svake četiri godine, na kraju mandata dodjeljuje najaktivnijem predsjedniku Ogranka ili najzaslužnijem pojedincu za to mandatno razdoblje.
Pokretanje novih godišnjih nagrada za one književne vrste za koje ne postoje nagrade a koje dodjeljuje DHK: Nagrada za prijevod hrvatske književnosti na jedan od svjetskih jezika; Nagrada za haiku; Nagrada za putopis; Nagrada za dramu.
Sa strane središnjice ojačati nagrade koje dodjeljuju ogranci, te poticati utemeljenje novih nagrada vezanih za značajna književna imena čiji je život i djelo vezano za prostor djelovanja ogranaka. Ove nagrade zbog njihove materijalne relevantnosti svakako valja pokretati u suradnji sa županijama, gradovima i općinama.
Manifestacije
Zagrebačkim književnim razgovorima,vratiti raniju širinu i sjaj i svojedobno ustaljenu praksu da se jedan dan izdvoji za gostovanje u nekom od kulturnih središta Hrvatske u kojemu djeluje ogranak DHK.
Sve dosadašnje, postojeće književne manifestacije u organizaciji DHK i Ogranaka DHK, učiniti vidljivijima, medijski senzibilizirati, učiniti dostupnim većem broju članova i na način da se svake godine mijenja sastav sudionika.
Pokretanje Hrvatskog pjesničkog festivala koji bi se odvijao u više hrvatskih kulturnih sredina, na kojemu bi recipročno sudjelovali članovi iz središnjice kao i iz svakog Ogranka, uz to da su sudionici u tekućoj godini objavili pjesničku knjigu.
Svjetski festival hrvatske književnosti, nakon prvog održanog i drugog najavljenoga susreta, podržati i osnažiti.
Redovito javno predstavljanje svih izdanja DHK, kao i svih autorskih knjiga naših članova u suradnji s izdavačima ili samim autorima.
Sudjelovanje na svim književnim sajmovima u zemlji i na značajnim sajmovima u inozemstvu.
Književno premrežavanje svih kulturnih središta u Hrvatskoj suradnjom ogranaka DHK pri čemu bi se osmislila mjesečna književna manifestacija uvijek u drugoj sredini s atributima tribine ili književne večeri.
Pokretanje priredbi, izložbi, manifestacija: književnici-slikari, književnici-glazbenici, književnici-ekolozi, književnici-putopisci, haiku pjesnici, itd.
Obilježavanje značajnih godišnjica vezanih za povijest hrvatskog jezika i književnosti, kao i spomendana značajnih pojedinaca, popraćenih prigodnim izdanjima, plaketama, mogućim podizanjem spomen ploča, i drugim obilježjima.

Zadatci na razini godine
Svake godine mandata – izbor iz hrvatske poezije i proze (članova DHK ) prevesti na jedan od svjetskih jezika, i takav izbor poslati na sve relevantne adrese u svijetu, poglavito gdje se govori tim jezikom, uredništvima, izdavačima, pojedincima, uz organizirano predstavljanje s hrvatskim veleposlanstvom u dotičnoj zemlji.
Svake godine mandata – 5 – 10 hrvatskih autora članova DHK, prevesti na razne svjetske jezike, i u prijevodima objaviti u svijetu kod stranih izdavača, ili u domovini, predstavljanje organizirati s hrvatskim veleposlanstvima u zemljama na čiji je jezik autor preveden.
Svake godine mandata – predložiti jednoga člana DHK za Nobelovu nagradu, kao i za druge svjetske nagrade za koje postoji interes i mogućnost.
Svake godine mandata – ostvariti četiri (proljeće – ljeto – jesen – zima) recipročne suradnje sa stranim nacionalnim društvima i asocijacijama književnika u Europi i svijetu.
Svake godine mandata – organizirati obljetničke okrugle stolove za naše članove koji obilježavaju jubilej, počevši od 75. godine života, pa redom svake iduće pete godine; skupove popratiti okruglim stolovima, plakatima, izdanjima, zbornicima, fotografijama, video zapisima.
Zadatci na razini svakog dana
Svaki dan mandata – nastaviti započetu, pa ukinutu praksu upućivanja rođendanske (ili obljetničke) čestitke svakom članu DHK; te za tu prigodu na našim mrežnim stranicama objaviti zaseban prilog za svakoga člana DHK.
Svaki dan mandata – na našim mrežnim stranicama objavljivati sve književne, umjetničke aktivnosti, nastupe, promocije, tiskanje knjiga, objave na stranim jezicima, gostovanja svakog od naših članova, bez obzira bila riječ o aktivnosti u organizaciji DHK ili ne; sve tako prikupljene informacije distribuirati medijima, bez iznimke i za svakoga isto, uz pomoć svakoga člana pojedinačno.
Svaki dan mandata – otvoren telefon Uprave, predsjednika (i osobni mobitel), e-pošta Uprave i predsjednika svakom članu DHK, za moguće rješavanje svakog problema svakoga člana u svim prilikama gdje je to i kad je to moguće.
Zaključak
Na kandidaturu za predsjednika DHK pristao sam isključivo ponukan poticanjem većeg broja kolega književnika, što je u meni i pobudilo želju i spremnost da svoj potpuni angažman, trud i rad usmjerim u organizaciju i provedbu temeljnih zadataka i ciljeva koje bi DHK trebao ostvariti kao krovna hrvatska književna institucija. Spreman sam nesebično ulagati sve svoje vrijeme i znanje u rad na dobrobit Društva hrvatskih književnika njegujući pritom kulturu dijaloga, povjerenja i suradnje kao temelja za pokretanje novih projekata, ali i temelja na kojima će se dosadašnji projekti razvijati u što transparentnijim oblicima.
Uz proračunska sredstva (sukladno članku 48. Statuta DHK) spreman sam i hoću tražiti sponzorska, donatorska, pokroviteljska sredstva za sve djelatnosti i projekte DHK. Bit ću predsjednik na raspolaganju svima i ravan svima, s interesom za svakoga člana, s interesom za hrvatsku književnost i jezik te dobrobit i prosperitet Društva hrvatskih književnika.

Tomislav Marijan BILOSNIĆ